TUYỂN THỰC TẬP VIÊN CONTENT MARKETING (07/2017)

TUYỂN THỰC TẬP VIÊN CONTENT MARKETING (07/2017)

 HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin ở Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất

Read More

HOSCO TUYỂN THỰC TẬP KỸ THUẬT PHẦN MỀM (06/2017)

HOSCO TUYỂN THỰC TẬP KỸ THUẬT PHẦN MỀM (06/2017)

HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt” khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất lượng

Read More

HOSCO CHI NHÁNH MIỀN NAM TUYỂN NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI (06/2017)

HOSCO CHI NHÁNH MIỀN NAM TUYỂN NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI (06/2017)

HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt” khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất lượng

Read More

HOSCO Tuyển nhân viên kinh doanh phần mềm (05/2017)

HOSCO Tuyển nhân viên kinh doanh phần mềm (05/2017)

HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin ở Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất

Read More

HOSCO TUYỂN THỰC TẬP KỸ THUẬT PHẦN MỀM (05/2017)

HOSCO TUYỂN THỰC TẬP KỸ THUẬT PHẦN MỀM (05/2017)

   HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt” khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất

Read More

HOSCO TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN .NET (04/2017)

HOSCO TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN .NET (04/2017)

   HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt” khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất

Read More

HOSCO Tuyển nhân viên triển khai (03/2017)

HOSCO Tuyển nhân viên triển khai (03/2017)

   HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu.    Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng

Read More

HOSCO TUYỂN NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

HOSCO TUYỂN NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

   HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin ở Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu.    Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên

Read More